Tu Đức – Nhân Bản

Sự Sa Ngã

Sự Sa Ngã

“Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến...

SỐNG KHÔN NGOAN

Sự Khôn Ngoan

Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường (Cn. 11:2). 1. Đức Khôn Ngoan...

Suy Gẫm Về Sự Chết

Suy Gẫm Về Sự Chết

“Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi”. (Pl 1, 21) Ngay khi còn sống,...

THỰC THI QUYỀN BÍNH TRONG CỘNG ĐOÀN TRƯỞNG THÀNH

Phục Vụ

Phục vụ làm ta nên cao quí. Phục vụ là con đường dâng hiến con người nhỏ bé của ta...

Page 23 of 24 1 22 23 24

Bài Viết Mới