Ý Cầu Nguyện Tháng 2:
Cầu nguyện cho các bệnh nhân nan y

Lịch Phụng Vụ