Ý Cầu Nguyện Tháng 7:
Cầu cho việc chăm sóc mục vụ bệnh nhân.

Lịch Phụng Vụ